ProSecure

950,952 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 10250
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 500฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 10-20%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 100 - 1,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน 1 - 100 คน
เพศ หญิง 40% - ชาย 60%
อายุ 25 - 40 ปี
ประเภทลูกค้า

พนักงาน - บริษัทเอกชน

พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

เจ้าของกิจการ

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน มากกว่า 10,000 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ อุปกรณ์สำนักงาน

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านค้า - ร้านค้าปลีกทั่วไป
ย่าน/ทำเล ศรีนครินทร์
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 8.00 น. - 17.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 9.00 น. - 17.00 น.
เวลานำสินค้าออก : 9.00 น. - 17.00 น.

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 500฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 10-20%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?